Algemene voorwaarden
Privacy disclaimer
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Systemedic, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1). DEFINITIES

 • Onder ‘Systemedic’ wordt verstaan: Systemedic, gevestigd te Meppel, inclusief al haar ondernemingen en rechtsopvolgers.
 • Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens rechtsopvolger die aan Systemedic de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het uitbrengen van een offerte.
 • Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan Systemedic om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.
 • Onder ‘het vervaardigen van zaken’ wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.
 • Onder ‘de door Systemedic vervaardigde zaken’ wordt verstaan: een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.
 • Onder ‘het verrichten van werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen Systemedic ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van een concept en idee, het opleveren van een website en tevens het opstellen van adviezen op het gebied van marketing en communicatie.
 • Onder ‘offerte’ wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten werkzaamheden verbonden kosten.
 • Onder ‘informatiedragers’ worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

2). TOEPASSELIJKHEID

 • Door ondertekening van een overeenkomst met Systemedic verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Systemedic en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Systemedic opgenomen wordt.

3). OFFERTE EN ACCEPTATIE

 • Alle offertes en prijsopgaven door Systemedic zijn geheel vrijblijvend.
 • Offertes en prijsopgave door Systemedic blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Systemedic.
 • Alle offertes van Systemedic zijn een uitnodiging tot het aanvaarden van een aanbod. Systemedic heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.
 • Offertes van Systemedic zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Systemedic zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Systemedic niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 • In het geval opdrachtgever de offerte accepteert ontvangt deze een factuur ter hoogte van 10% van het offertebedrag, met een minimum van € 75,- excl. BTW. Deze factuur dient als aanbetaling. De opdracht zal aanvangen na het voldoen van deze factuur.
 •  

3.1). Annulering overeenkomst of niet opvolgen offerte

 • In het geval er binnen 30 dagen na akkoord op de offerte geen informatie is aangeleverd door Opdrachtgever of Opdrachtgever communiceert niet meer, dan wordt de opdracht als geannuleerd beschouwd. 
 • In het geval de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht met een minimale hoogte van 10% van het totaalbedrag van de offerte.

4). UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Systemedic zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Systemedic het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Systemedic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst binnen 14 dagen na tekenen van de overeenkomst aangeleverd worden.
 • Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Systemedic zijn verstrekt, heeft Systemedic het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Systemedic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Systemedic is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Systemedic de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Systemedic of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Systemedic voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever Systemedic zal opdrachtgever tijdig, maar minimaal voor de doorvoering van de wijzigingen, informeren over eventueel te voorziene meerkosten.
 • Het vaststellen van de meerkosten vindt plaats op basis van nacalculatie van het daadwerkelijk aantal besteedde uren, waarbij de nacalculatie zal geschieden op basis van het standaard uurtarief , tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 • Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Systemedic buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5). COPYRIGHT

 • Al het door Systemedic vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Systemedic worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Systemedic.
 • De eigendom van door Systemedic verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Systemedic, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Systemedic hiervoor een vergoeding bedingen.
 • Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Systemedic gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • Systemedic behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6). AANSPRAKELIJKHEID

 • Voor zover Systemedic bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Systemedic weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Systemedic op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Systemedic of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Systemedic.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Systemedic slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.
 • Iedere aansprakelijkheid van Systemedic voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Systemedic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne.
 • Systemedic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Systemedic wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Systemedic aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie.
 • Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient Systemedic terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door Systemedic geleden schade.

7). OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

 • Systemedic noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

8). RECLAMATIE

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten en/of diensten te melden aan Systemedic, waarna Systemedic deze gebreken zal trachten te verhelpen.
 • Wanneer aan Systemedic binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie, tenzij anders overeengekomen in de schriftelijke opdrachtovereenkomst.
 • Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

9). OVERIGE

 • Systemedic zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Systemedic.
 • Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Systemedic zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Systemedic is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen